Bioscoop

Leidinggeven is sterk verbonden met het stellen en bereiken van doelen. Om een doel te bereiken moet u in staat zijn afspraken te maken met uw medewerkers. U doet dit in een gezamenlijk overlegmoment met uw medewerker bijvoorbeeld na afloop van een functioneringsgesprek, of met uw team bijvoorbeeld tijdens een teamoverleg. Voor het stellen van doelen en het maken van goede afspraken zijn de volgende punten belangrijk. Leg het waarom uit van uw doel en zorg voor acceptatie. Maak het doel of de afspraak concreet door middel van het toepassen van de SMART methode dit wil zeggen maak ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Wanneer u uw afspraak met uw medewerker maakt volgens deze beginselen bent u altijd in staat te controleren of de afspraak is nagekomen en voorkomt u onnodige verwarring. Voorkom verwarring en frustratie bij medewerkers door het vermijden van conflicterende doelen en afspraken.