Meer over teamfasen

Fasen in teamvorming

Teamvorming als proces in de tijd

Hoe verloopt onze ontwikkeling als team.

Een team worden en als team in de tijd ontwikkelen is een proces met een eigen dynamiek. Ieder team is anders en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Toch zijn er een viertal fases aan te geven die bijna ieder team doorloopt in zijn ontwikkeling. Deze fasen zijn (ontleend aan Bruce Tukman):

Vormen.

Deze fase kenmerkt zich doordat de teamleden elkaar proberen te leren kennen. Vaak resulteert dit in ‘de kat uit de boom kijken’ en aftasten. In deze fase is het dan ook belangrijk om activiteiten te ondernemen die de vraag beantwoorden: Wat mogen we als persoon en professional van elkaar verwachten. Ook is er in deze fase vaak verwarring over de richting en het gemeenschappelijke teamdoel. De leider moet dan ook veel aandacht besteden aan deze twee aspecten en moet hierin het voortouw nemen.

Stormen.

Na de eerste fase volgt vaak een periode waarin teamleden met elkaar in botsing komen. De verschillen in persoonlijkheid, verwachtingen en kwaliteiten worden zichtbaar. Het is in deze fase dat de leider de emotionele intelligentie van de groep dient aan te spreken en de teamleden duidelijk maakt dat het ontstaan van conflicten inherent is aan het ontwikkelen als team. Zolang conflicten worden herkend, erkend en besproken dragen zij constructief bij aan de teamvorming.

Normeren.

Na de dynamische periode van het ‘stormen’ komt het team steeds meer in zijn patroon. Het wordt de teamleden steeds duidelijker wie, welke rol speelt en wat de gedragsnormen zijn binnen het team. De rol van de leider is hier te zorgen dat de zich zettende gedragsnormen de toets van ‘samen ’en ‘integer’ kunnen doorstaan. De cultuur van het team wordt steeds meer zichtbaar voor de teamleden en voor anderen binnen de organisatie.

Presteren.

Pas nu verschuift de focus van het team naar het realiseren van de gemeenschappelijke doelen. Er is sociale en functionele duidelijkheid. De groepsleden zijn teamspelers geworden. De rol van de leider is nu de dagelijkse gang van zaken te monitoren en de inspiratie in het team te houden. Problemen dienen snel te worden opgepakt. Behaalde successen dienen samen te worden beleefd.

Door de vier fases met het team te bespreken kunt u processen binnen het team eerder herkenen. U zult regelmatig met elkaar in gesprek moeten over deze fasen en over zaken die spelen in het team. In bepaalde gevallen kunt u dit doen met ondersteuning van een externe teamcoach.

Tot slot …..

Een team worden is niet makkelijk. Het vraagt om veel inzet, energie en doorzettingsvermogen. Vaak is het een kwestie van enkele jaren hard werken. Echter de beloning voor organisatie en medewerkers is groot. De arbeidsproductiviteit van een team is vaak hoog evenals de medewerkerstevredenheid! Deel uitmaken van een echt team levert dan ook een hoge bijdrage aan het welzijn in werk.