Meer over motiveren

Motivatietechnieken

Bevorderen van betrokkenheid en werkplezier.

Als leidinggevende wilt u dat uw medewerker optimaal functioneert. Een gebrek aan arbeidsmotivatie bij uw medewerker kan de kwaliteit en productiviteit van de dienstverlening negatief beïnvloeden. Medewerkers die gemotiveerd zijn werken grondiger, efficiënter en met meer enthousiasme. Ook zorgt een hoge arbeidsmotivatie voor meer binding van de medewerker aan de organisatie en voor minder verloop.

Over motivatie.

In de psychologie wordt arbeidsmotivatie vaak besproken in termen van extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie verwijst naar het proces van het komen tot werknemersgedrag door de verwachting van straf en beloning. De stimulans tot het gedrag komt dan ‘van buiten onszelf’. Intrinsieke motivatie verwijst naar het proces waardoor we door prikkels van binnenuit kunnen worden aangezet tot gedrag en tot leren. Deze intrinsieke motivatie ontstaat door gevoelens van tevredenheid en voldoening over het werk zelf. Onze aangeboren behoeften aan autonomie, erkenning en bij de groep horen zorgen er dan voor dat we spontaan in actie komen zonder dat we daarvoor van buitenaf hoeven te worden gestimuleerd. Wanneer we in leiderschapstermen spreken over arbeidsmotivatie dan gaat het vooral om het bevorderen bij medewerkers van het proces van intrinsieke motivatie.

Signalen van demotivatie.

Signalen van een gebrek aan arbeidsmotivatie kunnen zijn dat uw medewerker veel klaagt, er sprake is verminderde creativiteit en productiviteit, uw medewerker zijn werk saai vindt of vindt dat er geen uitdaging meer is. Andere (mogelijke) signalen zijn:

 • Met regelmaat te laat komen.
 • Een toenemend aantal fouten maken.
 • Het bij herhaling uitstellen van taken.
 • Frequent kortdurend arbeidsverzuim.
 • Continue discussie voeren of de confrontatie opzoeken.
 • Het niet halen van deadlines.

Hoe motiveert u uw medewerker?

Als u vooral leiding geeft op een directieve wijze en stuurt door middel van straf en beloning dan loopt u het gevaar dat u het proces van intrinsieke motivatie bij uw medewerker belemmert. Als leidinggevende kunt u namelijk in essentie niet uw medewerkers motiveren, medewerkers motiveren zichzelf. Als leidinggevende kunt u wel zorgen voor optimale omstandigheden, die motiverend werken en het toepassen van een enthousiasmerende leiderschapsstijl. U kunt er bijvoorbeeld zorg voor dragen dat de functies binnen uw afdeling voldoende uitdaging bieden, de werkbelasting in balans is, de teamsamenstelling in termen van kwaliteiten en rollen optimaal is, en medewerkers gelegenheid krijgen om van andere collega’s te leren. U kunt ook laten merken dat u vertrouwen hebt in de creativiteit en het vakmanschap van uw medewerkers. U moet goed beseffen dat uw gedrag, gedrag oproept bij uw medewerkers. Enthousiasme en oprechte betrokkenheid werken stimulerend op de arbeidsmotivatie van uw medewerkers. Daarnaast kunt u verschillende hulpmiddelen inzetten om uw medewerker te motiveren: loopbaanontwikkeling, opleiding, training, delegeren van verantwoordelijkheden, stimuleren van zelfstandigheid. Ook de samenwerking binnen het team, de cultuur van de organisatie, een open communicatie, een schouderklopje geven en duidelijkheid over doelstellingen leveren een bijdrage aan de motivatie van uw medewerker.

Tips om uw medewerker te motiveren op een rijtje.

 • Ben zelf gemotiveerd voor uw taak. Uw voorbeeldgedrag is één van de sterkste motivatoren voor uw medewerker.
 • Straal trots uit over uw organisatie, uw team en de individuele medewerker en communiceer deze trots.
 • Ben toekomstgericht en communiceer naar uw medewerker positieve verwachtingen over de toekomst. De vooruitblik op een mooi eindresultaat werkt motiverend. Het is aan u de kunst om daarvan een zo duidelijk mogelijk beeld te scheppen.
 • Ben duidelijk naar uw medewerker met betrekking tot uw verwachtingen over de doelen, de resultaten en de werkwijze.
 • Doe nooit beloften aan uw medewerker die u niet kunt nakomen.
 • Zorg dat er een balans is tussen het resultaat van de taakuitvoering en de waardering die uw medewerker financieel ontvangt.
 • Betrek uw medewerker bij de besluitvorming. Een medewerker betrekken bij beslissingen die ook zijn belang raakt werkt motiverend. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bepalen van de werkdoelstellingen of het oplossen van productiviteits- en kwaliteitsproblemen.
 • Geef constructieve feedback aan uw medewerker door middel van onderbouwde complimenten.
 • Sta open voor feedback van uw medewerker.
 • Toon vertrouwen in uw medewerker door het delegeren van taken en verantwoordelijkheden. Biedt vervolgens, indien gewenst, voldoende ondersteuning in de taakuitvoering.
 • Stimuleer uw medewerker om ideeën naar voren te brengen. Luister met aandacht en laat zien dat u iets doet met deze ideeën.
 • Stimuleer het nemen van risico’s door uw medewerker.
 • Bewaak samen met uw medewerker een goede balans tussen werk en privé.
 • Ga regelmatig informele contacten aan met uw medewerker, maak een praatje. Doe dit vooral op voor de medewerker belangrijke momenten zoals de verjaardag, de geboorte van een kind, het overlijden van een dierbare.
 • Presenteer op bepaalde momenten een attentie in de vorm van een bloemetje of een taart. Gelegenheden kunnen zijn het halen van een bepaalde prestatie zoals het halen van de kwaliteitsdoelstelling, het afronden van een project, etc.

En…

 • Besef dat motiveren uiteindelijk maatwerk is. Iedere mens is anders en heeft andere verwachtingen en behoeften. Voor de optimale motivatieaanpak moet u, uw medewerker kennen en weten wat hem beweegt in zijn werk.